การกู้คืนข้อมูล iPhone

กู้คืนข้อมูลที่ถูกลบ/สูญหายจากอุปกรณ์ iPhone/iPad/iPod

การกู้คืนระบบ iOS

กู้คืนระบบจากอุปกรณ์ iPhone/iPad/iPod ของคุณ

iOS สำรองและกู้คืน

สำรองและกู้คืนข้อมูลจากอุปกรณ์ iPhone/iPad/iPod ของคุณ

iOS WhatsApp โอน

ถ่ายโอนข้อมูล WhatsApp ระหว่างอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์

ตัวปลดล็อคไอโฟน

ลบ/ปลดล็อกรหัสผ่านสำหรับ iPhone, iPad และ iPod Touch ของคุณ

iOS โฟนทรานส์

ถ่ายโอน/ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ iPhone/iPad/iPod ของคุณ

การกู้คืนข้อมูล Win/Mac

รับข้อมูลที่ถูกลบ/สูญหายกลับคืนจากคอมพิวเตอร์ Windows/Mac

[공식]손상된 iPhone 14에서 메시지 복구

이 가이드에서는 손상된 iPhone 14에서 문자 메시지를 복구하는 과정에 도움이 되는 확립된 기술과 중요한 조언을 조사할 것입니다.

깨진 아이폰 14 메시지 복구

사고는 iPhone 14를 사용하는 누구에게나 발생할 수 있으며, 언제든지 공격을 받을 수 있습니다. 예를 들어, iPhone 14로 1분 동안 문자 메시지를 보내다가 갑자기 손에서 미끄러지거나 액체를 흘려 기기에 큰 피해를 줄 수 있습니다. 이러한 사고는 iPhone 14에 심각한 손상을 초래할 수 있으며, 중요한 문자 메시지에 접근하지 못하는 것은 특히 고통스러울 수 있습니다. 그러나 깨진 iPhone 14에서 문자 메시지를 검색할 수 있는 효과적인 솔루션이 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

이 종합 가이드에서는 손상된 iPhone 14 기기에서 손실된 문자 메시지를 복구하는 데 도움이 되는 다양한 복구 방법을 살펴봅니다. 화면에 금이 가거나 손상되면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. iPhone 이 물에 의해 손상되었지만 화면이 여전히 작동하는 경우 소프트웨어 복구 도구를 사용해 볼 수 있습니다. 하드웨어 복구 방법과 관련하여 iPhone이 심각한 손상을 입었고 화면이 깨지거나 깨진 경우 손실된 문자 메시지를 모두 복구하지 못할 수도 있습니다. 올바른 도구와 지원을 통해 잃어버린 문자 메시지를 복구하고 iPhone 14를 안심하고 계속 사용할 수 있습니다.

1부: iTunes 백업을 통해 iPhone 14에서 손실된 문자 메시지 복구

이전에 iTunes를 사용하여 iPhone을 백업한 적이 있다면 유리한 위치에 있는 것입니다! 다음 단계에 따라 iTunes 백업에서 문자 메시지를 복구할 수 있습니다.

1단계: 프로세스를 시작하기 전에 문자 메시지를 전송할 새 iPhone이 있는지 확인하십시오. 이 새 장치가 최신 버전의 iTunes가 이미 설치되어 있는 컴퓨터에 설정되어 연결되어 있는지 확인하세요.

2단계: USB 케이블을 통해 손상된 iPhone 14를 컴퓨터에 연결합니다. 휴대폰 화면이 응답하지 않더라도 컴퓨터가 장치를 감지하는 한 백업 복원 절차를 진행할 수 있습니다.

3단계: 컴퓨터에서 iTunes를 실행하고 사용 가능한 장치 목록에서 손상된 iPhone 14를 선택합니다. iTunes가 iPhone 14를 식별하지 못하는 경우 대체 USB 케이블이나 컴퓨터를 사용해 보세요.

4단계:  iPhone 14를 선택한 후 "요약" 탭으로 이동하여 "지금 백업" 버튼을 누르세요. 이렇게 하면 모든 문자 메시지와 기타 데이터를 포함하는 깨진 iPhone 14의 백업이 생성됩니다.

5단계: 백업 절차가 완료되면 손상된 iPhone 14의 플러그를 뽑고 새 iPhone 14를 컴퓨터에 연결하세요. 화면에 나타나는 메시지를 관찰하여 새 장치를 구성하십시오. 설정하는 동안 "iTunes 백업에서 복원"하라는 메시지가 표시됩니다. 문자 메시지를 포함하는 최신 백업을 선택하세요.

6단계: iTunes는 선택한 백업을 새 iPhone 14로 복원하기 시작합니다. 이 프로세스의 기간은 백업에 저장된 데이터의 양에 따라 달라질 수 있습니다.

7단계: 복원이 완료되면 손상된 iPhone의 모든 문자 메시지와 백업에서 파생된 기타 데이터가 새 iPhone에 제공됩니다. 결과적으로, 이제 일반적인 방식으로 새 장치에서 귀중한 문자 메시지에 액세스할 수 있습니다.

2부: iCloud 백업으로 깨진 iPhone 14 메시지 복원

iCloud 백업을 활성화하면 iCloud 백업 파일에서 문자 메시지를 복원할 수 있습니다. iCloud 백업은 문자 메시지를 포함하여 기기에 있는 모든 데이터를 보호합니다. 기기에서 문자 메시지를 잃어버린 경우 iCloud 백업을 사용하면 문자 메시지를 쉽게 복원할 수 있습니다. iCloud 웹사이트를 방문하여 백업 옵션을 선택한 다음 장치 탭을 선택하세요. 여기에는 iCloud에 저장된 모든 장치를 포함하여 백업 목록이 표시됩니다. "복구" 버튼을 클릭하고 "문자 메시지" 탭을 선택하세요. 여기에서 복구하려는 문자 메시지의 위치와 시간 범위를 선택하고 "복구" 버튼을 클릭하여 복구를 시작할 수 있습니다.

  1. 이 프로세스를 시작하려면 손상된 iPhone을 켜고 "설정" 메뉴에 액세스하세요.
  2. 계속해서 "일반"을 선택한 다음 "재설정"을 선택하고 "모든 콘텐츠 및 설정 지우기"를 선택하십시오. 안내 지침에 따라 장치를 구성하세요.
  3. '앱 및 데이터' 화면에서 ' iCloud 백업에서 복원 '을 선택하세요.
  4. iCloud 계정에 로그인하고 사용 가능한 백업 메시지 중에서 선택하세요 .
  5. 그런 다음 복원 프로세스가 완료될 때까지 기다리십시오.

이 접근 방식은 선택한 백업의 모든 데이터를 복원하므로 잠재적으로 최신 정보를 덮어쓸 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

3부: iPhone 데이터 복구를 통해 깨진 iPhone 14에서 문자 메시지 검색하기

Apple 휴대폰 사용자 수가 계속 증가함에 따라 점점 더 많은 사람들이 Apple의 iTunes 또는 iCloud 백업 기능을 사용하여 장치 데이터를 보호하기 시작했습니다. 그러나 처음 몇 가지 백업 방법이 예상대로 작동하지 않거나 최근에 iPhone을 백업하지 않은 경우 실망스러울 수 있습니다. 희망을 잃지 마십시오. 깨진 iPhone 데이터 복구는 깨진 iPhone 14에서 문자 메시지 및 기타 데이터를 복구할 수 있도록 특별히 설계된 강력한 타사 도구입니다. iPhone 데이터 복구  소프트웨어는 삭제된 문자 메시지, 사진, 비디오, iPhone 14 메모리의 오디오, 문서 및 기타 데이터. iPhone이 오작동하는 경우에도 이 소프트웨어를 사용하여 데이터를 복구할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 여러 복구 모드를 지원하며 필요에 따라 다양한 모드를 선택할 수 있습니다.

아이폰 데이터 복구
iPhone/iPad/iPod 장치에서 삭제되거나 손실된 데이터를 복구하세요.

손상/깨진 iPhone 14에서 손실된 문자 메시지를 복구하는 단계:

1단계: 컴퓨터에서 iPhone 데이터 복구를 다운로드, 설치 및 열어 시작합니다.

2단계: 손상된 iPhone을 직접 검색할 수 있는 "iOS 장비에서 복구" 기능을 선택합니다.

3단계: 이제 USB 케이블을 통해 iPhone을 컴퓨터에 연결하고 화면 안내에 따라 DFU 모드로 들어갑니다.

4단계: 장치가 인식되면 "스캔 시작"을 클릭하여 문자 메시지를 포함한 iPhone 데이터 분석을 시작합니다. 스캔이 완료된 후 결과를 검토하고 검색하려는 특정 문자 메시지를 선택하십시오.

5단계: 마지막으로 "복구"를 클릭하여 복원된 문자 메시지를 컴퓨터에 저장하세요.

결론

우리는 iTunes 및 iCloud 백업 활용과 같이 손상된 iPhone에서 문자 메시지를 복구하는 다양한 기술을 탐구했습니다. 이러한 방법은 가치가 있지만 최신 백업이 필요하므로 장치를 지속적으로 백업하지 않으면 성공하지 못할 수도 있습니다. iPhone 데이터 복구가 iTunes 또는 iCloud에서 문자 메시지를 검색하는 신뢰할 수 있고 효과적인 접근 방식을 제공하는 최고의 솔루션으로 빛나는 곳입니다.

สลับภาษา